Jakie są najczęstsze czynniki, choroby i schorzenia, które wykluczają kierowców z prowadzenia pojazdów?

Prowadzenie pojazdu wymaga sprawności fizycznej, psychicznej i intelektualnej. Oznacza to, że każda choroba lub schorzenie, które może mieć wpływ na te zdolności, może stanowić zagrożenie na drodze.

Czynniki wykluczające posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami

Do czynników wykluczających posiadanie prawa jazdy należą:

 • Niepełnosprawność fizyczna, która uniemożliwia bezpieczne prowadzenie pojazdu. Może to dotyczyć osób z amputacjami, niedowładami lub porażeniami. W niektórych przypadkach możliwe jest prowadzenie pojazdu z pewnymi ograniczeniami, np. dostosowania pojazdu do schorzenia.
 • Niepełnosprawność intelektualna, która uniemożliwia zrozumienie przepisów ruchu drogowego i ich przestrzeganie.
 • Zaburzenia psychiczne, które mogą prowadzić do agresji, impulsywności czy utraty kontroli nad pojazdem. Do takich zaburzeń należą m.in. psychoza, schizofrenia i zaburzenia osobowości.
 • Uzależnienia od alkoholu, narkotyków czy leków, które mogą zaburzać zdolność oceny sytuacji i podejmowania decyzji.

Choroby wykluczające prawo jazdy

Do chorób wykluczających posiadanie prawa jazdy należą:

 • Choroby serca i układu naczyniowego, które mogą prowadzić do nagłego omdlenia lub śmierci. Mogą to być m.in. niewydolność serca, choroba wieńcowa czy zaburzenia rytmu serca.
 • Choroby układu oddechowego, które mogą prowadzić do niedotlenienia mózgu. Mogą to być m.in. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) czy zaawansowana mukowiscydoza.
 • Choroby neurologiczne, które mogą zaburzać koordynację ruchową, widzenie czy słyszenie. Mogą to być m.in. padaczka, stwardnienie rozsiane czy choroba Parkinsona.
 • Choroby narządu wzroku, które uniemożliwiają bezpieczne prowadzenie pojazdu. Mogą to być m.in. ślepota, słabe widzenie w nocy czy skośne zeza.
 • Choroby narządu słuchu, które uniemożliwiają bezpieczne prowadzenie pojazdu. Mogą to być m.in. głuchota czy upośledzenie słuchu.
 • Choroby metaboliczne, które mogą prowadzić do zaburzeń świadomości. Mogą to być m.in. cukrzyca, niedoczynność tarczycy czy padaczka nieświadomości.

Schorzenia ograniczające prawo jazdy

Oprócz chorób, które całkowicie wykluczają prawo jazdy, istnieją również schorzenia, które mogą ograniczać uprawnienia do prowadzenia pojazdu. W takich przypadkach lekarz może wydać opinię, która określa rodzaj pojazdu, którym kierowca może bezpiecznie jeździć. Mogą to być m.in. ograniczenia prędkości, jazdy w szkłach korekcyjnych, jazdy pojazdem z automatyczną skrzynią biegów, konieczności jazdy tylko w ciągu dnia czy konieczność jazdy w szkłach korekcyjnych.

Choroby i schorzenia mogą wpływać na zdolność do prowadzenia pojazdów na wiele różnych sposobów. Mogą one ograniczać sprawność fizyczną kierowcy, zaburzać jego zdolności poznawcze lub powodować zmiany w zachowaniu.

Oto kilka przykładów, jak choroby i schorzenia mogą wpływać na zdolność do prowadzenia pojazdów:

 • Osoba chorująca na padaczkę może mieć napady, które uniemożliwiają jej bezpieczne prowadzenie pojazdu.
 • Osoba chora na niewydolność serca może stracić przytomność podczas jazdy.
 • Osoba chora na astmę może mieć napad astmy, który utrudni jej oddychanie i będzie wymagać pilnej pomocy medycznej.
 • Osoba chora na ślepotę nie będzie mogła bezpiecznie prowadzić pojazdu.

Zaburzenia sensoryczne

Zaburzenia sensoryczne, takie jak ślepota, słabowidzenie, niedosłuch lub szum w uszach, mogą znacząco utrudniać bezpieczne prowadzenie pojazdu. Kierowca, który nie widzi lub słyszy dobrze, może nie być w stanie reagować na zmieniające się warunki na drodze lub na innych uczestników ruchu.

Schorzenia neurologiczne

Schorzenia neurologiczne, takie jak padaczka, choroba Parkinsona lub stwardnienie rozsiane, mogą powodować zaburzenia koordynacji ruchowej, równowagi lub orientacji przestrzennej. Kierowca z takimi schorzeniami może mieć problemy z kontrolą nad pojazdem lub z reagowaniem na niespodziewane sytuacje.

Choroby układu krążenia

Choroby układu krążenia, takie jak choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze lub udar mózgu, mogą zwiększać ryzyko omdleń lub nagłej utraty przytomności. Kierowca z takimi schorzeniami może stanowić zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu.

Choroby metaboliczne

Choroby metaboliczne, takie jak cukrzyca lub zaburzenia tarczycy, mogą wpływać na zdolność kierowcy do koncentracji i podejmowania decyzji. Kierowca z takimi schorzeniami może być bardziej podatny na błędy podczas jazdy.

Zaburzenia psychiczne

Zaburzenia psychiczne, takie jak depresja, zaburzenia lękowe lub psychozy, mogą utrudniać bezpieczne prowadzenie pojazdu. Kierowca z takimi zaburzeniami może mieć problemy z koncentracją, podejmowaniem decyzji lub kontrolą emocji.

Uzależnienia

Uzależnienia od alkoholu, narkotyków lub leków mogą znacznie zmniejszać zdolność kierowcy do bezpiecznego prowadzenia pojazdu. Kierowca pod wpływem substancji psychoaktywnych może nie być w stanie reagować na zmieniające się warunki na drodze lub na innych uczestników ruchu.

Podsumowanie

Prowadzenie pojazdu to ogromna odpowiedzialność. Dlatego tak ważne jest, aby kierowcy byli świadomi czynników, chorób i schorzeń, które mogą stanowić zagrożenie na drodze. Kierowca, który ma świadomość, że jego stan zdrowia może mieć wpływ na bezpieczeństwo jazdy, powinien niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Lekarz może wdrożyć odpowiednie leczenie lub zalecić ograniczenie lub zawieszenie prawa jazdy.

Co zrobić, gdy lekarz nie wyda nam orzeczenia lekarskiego o zdolności do kierowania pojazdami?

Kierowca, który chce uzyskać lub utrzymać uprawnienia do kierowania pojazdami, musi przejść badania lekarskie. Ich celem jest sprawdzenie, czy nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdu.

Jeśli lekarz stwierdzi przeciwwskazania, oznacza to, że kierowca nie będzie mógł uzyskać lub utrzymać uprawnień do kierowania pojazdami. W takiej sytuacji przysługuje mu prawo odwołania się od orzeczenia lekarskiego.

Jak złożyć odwołanie od orzeczenia lekarskiego?

Odwołanie od orzeczenia lekarskiego należy złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie, do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej.

W odwołaniu należy wskazać, z jakich względów osoba badana nie zgadza się z treścią orzeczenia lekarskiego. Odwołanie powinno być uzasadnione.

Koszt ponownego badania?

Koszt odwołania się od orzeczenia lekarskiego w sprawie badania kierowcy ponosi osoba badana. Koszt ten wynika z cennika Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy przeprowadzającego badanie odwoławcze. W większości przypadków kosztuje tyle samo co pierwsze badanie u lekarza orzecznika.

Co dzieje się po złożeniu odwołania?

Po złożeniu odwołania wojewódzki ośrodek medycyny pracy wyznacza komisję lekarską, która przeprowadza ponowne badanie lekarskie osoby badanej. Orzeczenie lekarskie wydane po przeprowadzeniu ponownego badania lekarskiego jest ostateczne.

Cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami

W przypadku stwierdzenia na podstawie orzeczenia lekarskiego istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, starosta wydaje decyzję administracyjną o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami.

Od decyzji starosty w sprawie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami przysługuje odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego.

Podsumowanie

Jeśli lekarz nie wyda nam orzeczenia lekarskiego o zdolności do kierowania pojazdami, mamy prawo odwołać się od tego orzeczenia. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia. Odwołanie powinno być uzasadnione. Po złożeniu odwołania wojewódzki ośrodek medycyny pracy wyznacza komisję lekarską, która przeprowadza ponowne badanie lekarskie osoby badanej. Badanie odbywa się na koszt osoby odwołującej się. Orzeczenie lekarskie wydane po przeprowadzeniu ponownego badania lekarskiego jest ostateczne.

Przykłady uzasadnień odwołania

Oto kilka przykładów uzasadnień odwołania od orzeczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania do kierowania pojazdami:

 • Świadectwo lekarskie wystawione przez innego lekarza, który stwierdzi, że osoba badana jest w stanie bezpiecznie kierować pojazdem.
 • Wyniki badań laboratoryjnych lub obrazowych, które wykluczają istnienie przeciwwskazań do kierowania pojazdami.
 • Informacje o aktualnym stanie zdrowia osoby badanej, które wskazują na to, że jest ona w stanie bezpiecznie kierować pojazdem.
 • Osoba badana uważa, że orzeczenie lekarskie zostało wydane na podstawie nieprawidłowych badań lub że nie zostały uwzględnione wszystkie istotne okoliczności.
 • Osoba badana uważa, że stan jej zdrowia uległ poprawie od czasu wydania orzeczenia lekarskiego.
 • Błędne rozpoznanie choroby lub schorzenia. W przypadku, gdy osoba badana uważa, że lekarz prowadzący nieprawidłowo zdiagnozował jej stan zdrowia, może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania przez innego lekarza.
 • Nieprawidłowa ocena zdolności do kierowania pojazdami. W przypadku, gdy osoba badana uważa, że pomimo stwierdzonej choroby lub schorzenia jest w stanie bezpiecznie kierować pojazdami, może wskazać na okoliczności, które świadczą o jej zdolności do prowadzenia pojazdów. Na przykład, osoba badana może przedstawić zaświadczenie o regularnym przyjmowaniu leków, które kontrolują jej stan zdrowia, lub przedstawić opinię innego lekarza, który stwierdza, że nie ma przeciwwskazań do kierowania pojazdami.
 • Nieuzasadnione ograniczenie uprawnień. W przypadku, gdy osoba badana uważa, że orzeczenie lekarskie ogranicza jej uprawnienia w sposób nieuzasadniony, może wnioskować o rozszerzenie uprawnień.
 • Przykład 1
 • Osoba badana otrzymała orzeczenie lekarskie stwierdzające przeciwwskazania do kierowania pojazdami z powodu nadciśnienia tętniczego. Osoba ta odwołuje się od orzeczenia, przedstawiając świadectwo lekarskie wystawione przez innego lekarza, który stwierdza, że nadciśnienie tętnicze osoby badanej jest dobrze kontrolowane i nie stanowi przeciwwskazania do kierowania pojazdami.
 • Przykład 2
 • Osoba badana otrzymała orzeczenie lekarskie stwierdzające przeciwwskazania do kierowania pojazdami z powodu epilepsji. Osoba ta odwołuje się od orzeczenia, przedstawiając kartę konsultacyjną neurologiczną, która wyklucza istnienie przeciwwskazań do kierowania pojazdami.
 • Przykład 3
 • Osoba badana otrzymała orzeczenie lekarskie stwierdzające przeciwwskazania do kierowania pojazdami z powodu choroby psychicznej. Osoba ta odwołuje się od orzeczenia, przedstawiając informacje o aktualnym stanie zdrowia, które wskazują na to, że jest ona w stanie bezpiecznie kierować pojazdem.
 • Przykład 4
 • Osoba badana otrzymała orzeczenie lekarskie stwierdzające przeciwwskazania do kierowania pojazdami z powodu cukrzycy. Osoba ta odwołuje się od orzeczenia, przedstawiając kartę konsultacyjną diabetologiczną, która wyklucza istnienie przeciwwskazań do kierowania pojazdami z tego powodu.

Oczywiście, uzasadnienie odwołania powinno być dostosowane do konkretnej sytuacji. Należy dokładnie przeanalizować orzeczenie lekarskie i przedstawić dowody na to, że jest ono błędne. W przypadku odwołania należy dokładnie opisać, z jakich względów osoba badana nie zgadza się z treścią orzeczenia lekarskiego. Odwołanie powinno być szczegółowe i rzeczowe.

Wzór odwołania od orzeczenia lekarskiego – badania kierowców POBIERZ

Wykaz Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy:

DolnośląskieDolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracyul. Pasteura 24-26, 50-365 Wrocławhttp://www.dwomp.pl/
Kujawsko-pomorskieKujawsko-Pomorski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracyul. Łokietka 38, 87-100 Toruńhttp://www.womp.torun.pl/
LubelskieLubelski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracyul. M. Skłodowskiej-Curie 4, 20-031 Lublinhttps://www.womp.lublin.pl/
LubuskieLubuski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracyul. Energetyków 3, 65-950 Zielona Górahttp://www.womp.zgora.pl/
ŁódzkieŁódzki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracyul. Żeromskiego 114, 90-350 Łódźhttps://wompcpl.eu/
MałopolskieMałopolski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracyul. Łokietka 61, 31-121 Krakówhttps://momp.malopolska.pl/
MazowieckieMazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracyul. Wyszogrodzka 10, 09-400 Płockhttps://mwomp.pl/
MazowieckieMazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny PracyAl. Wojska Polskiego 25, 01-515 Warszawahttps://mwomp.pl/
MazowieckieMazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracyul. Rodziny Winczewskich 5, 26-600 Radomhttps://mwomp.pl/
OpolskieOpolski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracyul. Katowicka 87, 45-095 Opolehttps://www.womp.opole.pl/
PodkarpackiePodkarpacki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracyul. Szopena 1, 35-001 Rzeszówhttps://womp.rzeszow.pl/
PodlaskiePodlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracyul. Waszyngtona 10, 15-301 Białystokhttps://pwomp.wrotapodlasia.pl/
PomorskiePomorski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracyul. Kartuska 21/23, 80-309 Gdańskhttps://www.womp.gda.pl/
ŚląskieŚląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracyul. Francuska 25, 40-032 Katowicehttps://womp.info/
ŚwiętokrzyskieŚwiętokrzyski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracyul. Żeromskiego 12, 25-510 Kielcehttps://www.womp.com.pl/
Warmińsko-MazurskieWarmińsko-Mazurski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracyul. Dąbrowskiego 1, 10-062 Olsztynhttps://www.womp.olsztyn.pl/
WielkopolskieWielkopolski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracyul. Przybyszewskiego 26, 60-813 Poznańhttps://wcmp.pl/
ZachodniopomorskieZachodniopomorski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracyul. Szpitalna 10, 70-111 Szczecinhttps://womp.szczecin.pl/