Jakie są najczęstsze czynniki, choroby i schorzenia, które wykluczają kierowców z prowadzenia pojazdów?

Prowadzenie pojazdu wymaga sprawności fizycznej, psychicznej i intelektualnej. Oznacza to, że każda choroba lub schorzenie, które może mieć wpływ na te zdolności, może stanowić zagrożenie na drodze.

Czynniki wykluczające posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami

Do czynników wykluczających posiadanie prawa jazdy należą:

 • Niepełnosprawność fizyczna, która uniemożliwia bezpieczne prowadzenie pojazdu. Może to dotyczyć osób z amputacjami, niedowładami lub porażeniami. W niektórych przypadkach możliwe jest prowadzenie pojazdu z pewnymi ograniczeniami, np. dostosowania pojazdu do schorzenia.
 • Niepełnosprawność intelektualna, która uniemożliwia zrozumienie przepisów ruchu drogowego i ich przestrzeganie.
 • Zaburzenia psychiczne, które mogą prowadzić do agresji, impulsywności czy utraty kontroli nad pojazdem. Do takich zaburzeń należą m.in. psychoza, schizofrenia i zaburzenia osobowości.
 • Uzależnienia od alkoholu, narkotyków czy leków, które mogą zaburzać zdolność oceny sytuacji i podejmowania decyzji.

Choroby wykluczające prawo jazdy

Do chorób wykluczających posiadanie prawa jazdy należą:

 • Choroby serca i układu naczyniowego, które mogą prowadzić do nagłego omdlenia lub śmierci. Mogą to być m.in. niewydolność serca, choroba wieńcowa czy zaburzenia rytmu serca.
 • Choroby układu oddechowego, które mogą prowadzić do niedotlenienia mózgu. Mogą to być m.in. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) czy zaawansowana mukowiscydoza.
 • Choroby neurologiczne, które mogą zaburzać koordynację ruchową, widzenie czy słyszenie. Mogą to być m.in. padaczka, stwardnienie rozsiane czy choroba Parkinsona.
 • Choroby narządu wzroku, które uniemożliwiają bezpieczne prowadzenie pojazdu. Mogą to być m.in. ślepota, słabe widzenie w nocy czy skośne zeza.
 • Choroby narządu słuchu, które uniemożliwiają bezpieczne prowadzenie pojazdu. Mogą to być m.in. głuchota czy upośledzenie słuchu.
 • Choroby metaboliczne, które mogą prowadzić do zaburzeń świadomości. Mogą to być m.in. cukrzyca, niedoczynność tarczycy czy padaczka nieświadomości.

Schorzenia ograniczające prawo jazdy

Oprócz chorób, które całkowicie wykluczają prawo jazdy, istnieją również schorzenia, które mogą ograniczać uprawnienia do prowadzenia pojazdu. W takich przypadkach lekarz może wydać opinię, która określa rodzaj pojazdu, którym kierowca może bezpiecznie jeździć. Mogą to być m.in. ograniczenia prędkości, jazdy w szkłach korekcyjnych, jazdy pojazdem z automatyczną skrzynią biegów, konieczności jazdy tylko w ciągu dnia czy konieczność jazdy w szkłach korekcyjnych.

Choroby i schorzenia mogą wpływać na zdolność do prowadzenia pojazdów na wiele różnych sposobów. Mogą one ograniczać sprawność fizyczną kierowcy, zaburzać jego zdolności poznawcze lub powodować zmiany w zachowaniu.

Oto kilka przykładów, jak choroby i schorzenia mogą wpływać na zdolność do prowadzenia pojazdów:

 • Osoba chorująca na padaczkę może mieć napady, które uniemożliwiają jej bezpieczne prowadzenie pojazdu.
 • Osoba chora na niewydolność serca może stracić przytomność podczas jazdy.
 • Osoba chora na astmę może mieć napad astmy, który utrudni jej oddychanie i będzie wymagać pilnej pomocy medycznej.
 • Osoba chora na ślepotę nie będzie mogła bezpiecznie prowadzić pojazdu.

Zaburzenia sensoryczne

Zaburzenia sensoryczne, takie jak ślepota, słabowidzenie, niedosłuch lub szum w uszach, mogą znacząco utrudniać bezpieczne prowadzenie pojazdu. Kierowca, który nie widzi lub słyszy dobrze, może nie być w stanie reagować na zmieniające się warunki na drodze lub na innych uczestników ruchu.

Schorzenia neurologiczne

Schorzenia neurologiczne, takie jak padaczka, choroba Parkinsona lub stwardnienie rozsiane, mogą powodować zaburzenia koordynacji ruchowej, równowagi lub orientacji przestrzennej. Kierowca z takimi schorzeniami może mieć problemy z kontrolą nad pojazdem lub z reagowaniem na niespodziewane sytuacje.

Choroby układu krążenia

Choroby układu krążenia, takie jak choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze lub udar mózgu, mogą zwiększać ryzyko omdleń lub nagłej utraty przytomności. Kierowca z takimi schorzeniami może stanowić zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu.

Choroby metaboliczne

Choroby metaboliczne, takie jak cukrzyca lub zaburzenia tarczycy, mogą wpływać na zdolność kierowcy do koncentracji i podejmowania decyzji. Kierowca z takimi schorzeniami może być bardziej podatny na błędy podczas jazdy.

Zaburzenia psychiczne

Zaburzenia psychiczne, takie jak depresja, zaburzenia lękowe lub psychozy, mogą utrudniać bezpieczne prowadzenie pojazdu. Kierowca z takimi zaburzeniami może mieć problemy z koncentracją, podejmowaniem decyzji lub kontrolą emocji.

Uzależnienia

Uzależnienia od alkoholu, narkotyków lub leków mogą znacznie zmniejszać zdolność kierowcy do bezpiecznego prowadzenia pojazdu. Kierowca pod wpływem substancji psychoaktywnych może nie być w stanie reagować na zmieniające się warunki na drodze lub na innych uczestników ruchu.

Podsumowanie

Prowadzenie pojazdu to ogromna odpowiedzialność. Dlatego tak ważne jest, aby kierowcy byli świadomi czynników, chorób i schorzeń, które mogą stanowić zagrożenie na drodze. Kierowca, który ma świadomość, że jego stan zdrowia może mieć wpływ na bezpieczeństwo jazdy, powinien niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Lekarz może wdrożyć odpowiednie leczenie lub zalecić ograniczenie lub zawieszenie prawa jazdy.

Dodaj komentarz